Protokoll 98, 6 november 2013, Halmstad

Protokoll för NORNA‐möte nr 98 i Halmstad

onsdagen den 6 november 2013 kl. 08.30

på Halmstads högskola

Närvarande: Rikke Steenholt Olesen (Danmark), Terhi Ainiala och Pamela Gustavsson (Finland), Gudlaug Nedrelid (Norge), Maria Löfdahl och Emilia Aldrin (Sverige), Leila Mattfolk (sekreterare).

 

1. Godkännande av möteskallelse och dagordning. Ärenden för punkten övriga ärenden.

Terhi Ainiala öppnade mötet kl. 08.30. Möteskallelsen och dagordningen godkändes.

Till punkten övriga ärenden fogades NORNA:s ställningstagande kring nedläggningen av DAL och DAUM.

2. Godkännande av mötesprotokoll 97.

Protokoll 97 godkändes.

3. Publikationer

a) Rapport från NORNA:s 41 symposium, Nøvn í strandamentanini/Navne i kystkulturen i Tórshavn 2–4 juni 2011 utkom i slutet av sommaren 2013. Rapporten utgör nr 89 i NORNA:s skriftserie.

b) Rapport från NORNA:s 42 symposium, Namn i stadsmiljö, i Helsingfors 10–12 november 2011 utkom i slutet av oktober 2013 och postas som bäst. Rapporten är del av två skriftserier, nr 90 bland NORNA-rapporter och nr 7 av serien Skrifter – Institutet för de inhemska språken.

c) Rapport från den 15 nordiska namnforskarkongressen i Askov 6–9 juni 2012. Finansieringen av rapporten är oklar i och med att de intäkter från symposiet som redaktionen räknat med nu är mindre än väntat. Redaktionen hoppas kunna lösa detta med fondmedel. Rapporten fördröjs också i och med att ombrytaren är överbelastad. Rapporten planeras utkomma under hösten 2014 eller i början av 2015.

d) Rapport från NORNA:s 43 symposium, Innovationer i namn och namnmönster, i Halmstad 6–8 november 2013. Redaktionen har ingen finansiering klar men har förhoppningar om att täcka tryckning med fondmedel. Redaktionen består av Emilia Aldrin, Linnea Gustavsson, Maria Löfdahl och Catarina Röjder. Planerat utgivningsår är 2015.

4. Symposier

A) NORNA:s 43 symposium, 6–8 november 2013 i Halmstad, Sverige; tema: Innovationer i namn och namnmönster.

Emilia Aldrin berättade att symposiet kommer att ha ett stort antal deltagare: 52 anmälda personer inkl. lokala arrangörer och medhjälpare. Det stora deltagarantalet har gjort att arrangörerna fått ändra på de ursprungliga planerna. Bland annat kommer symposiet att ha tre parallella sektioner.

B) NORNA:s 44 symposium, 23–25 april 2014 i Normandie, Frankrike; tema: Scandinavian Names and Naming in the medieval North Atlantic Area (ordnas i samarbete med Centre Franco-Norvégien en Sciences Sociales et Humaines, Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération och Centre de Recherche Inter-langues sur la Signification en Contexte).

Gudlaug Nedrelid förmedlade hälsningar från Inge Særheim: Antalet anmälda deltagare är 20, av vilka 13 med föredrag. Fristen för anmälan av intresse har gått ut i slutet av september, men fler deltagare är välkomna. [Inge Særheim har efter mötet informerat ordföranden om att arrangörerna strävar efter att publicera en symposierapport och att denna ska ingå i serien NORNA-rapporter, eventuellt med dubbel utgivare. Finansieringen är oklar.]

C) NORNA:s 45 symposium, 1–4 oktober 2014 i Hulsig, Danmark; tema: Navn og navnebærer.

Första utskicket sändes ut i oktober 2013 och arrangörerna ber om intresseanmälan senast den 1 december. Kommittén konstaterade temat är bra, liksom platsen för symposiet, men att anmälningsavgiften är väl hög. Arrangörerna strävar efter att med externa medel kunna sänka avgiften.

D) NORNA:s 46 symposium, våren 2015, ev. på Öland, Sverige (arr. Per Vikstrand och Lisbeth Christensen); tema bebyggelsenamnsforskning

Per Vikstrand har bekräftat att han önskar ordna ett symposium kring bebyggelsenamnsforskning på våren 2015. Några mer detaljerade planer föreligger inte och kommittén hoppas att arrangörerna kan sända ut ett första utskick med fastlagen tidpunkt och tänkt tema under våren 2014.

E) NORNA:s 47 symposium, hösten 2015, i Tammerfors, Finland (arr. Antti Leino); tema: personnamn

Antti Leino har bekräftat att han ordnar ett NORNA-symposium i Tammerfors under hösten 2015. Tidpunkten är inte fastslagen, men det blir troligen i oktober. Antti Leino tar gärna emot förslag på mer preciserat ämne. Kommittén föreslår ett brett perspektiv på personnamn, möjligen i relation till identitet.  
 

5. Orientering om NORNA:s projekt

      NONElex ligger fortsatt på is.

      Personnamnsterminologin

      Databasen ligger hos Gulbrand Alhaug som har för avsikt att ge den en form så att den kan publiceras som en databas på nätet          

6. Orientering om eventuella andra projekt  

      Inga andra projekt fanns att redogöra för.

7. Nordisk namnforskning

Nordisk namnforskning 2012 kommer som vanligt att ingå i Namn och bygd. Årets volym kommer förhoppningsvis ut under 2013.

Manusstopp för bidrag till Nordisk namnforskning 2013 är troligen den 1 mars 2014. I bidragen ska de viktigaste och mest centrala publikationerna i varje land tas upp. Ordföranden påminde om att synpunkterna gärna får vara kritiska även om det inte är fråga om recensioner. Genren diskuterades, och kommittémedlemmarna uttryckte en önskan om en bättre bild av den tänkta läsaren. Kommittén beslutade utföra en enkel enkät för att ta reda på vem som läser Nordisk namnforskning, hur man läser krönikan och varför. Sekreteraren gör ett utkast till enkät för distribution till kommittémedlemmarna. Enkäten utförs 2–3 veckor efter att Namn och bygd kommer ut.

Kommittén diskuterade också en eventuell publicering av Nordisk namnforskning på NORNA:s hemsida och sekreteraren fick i uppdrag att diskutera detta med Namn och bygds redaktör.   

8. NORNA:s hemsida

Arbetet med NORNA:s nya webbplats har gått långsammare än väntat, men den kan förhoppningsvis lanseras på våren 2014. Kommittén kommer att utbildas i uppdateringen av webbplatsen vid nästa möte. Den nya webbplatsen diskuterades i relation till följande moment:  

      Bibliografin.

Bilbiografin kommer fr.o.m. 2014 (dvs. med uppgifter om publikationer utgivna 2013) att ha formen av en sökbar databas. Varje kommittémedlem sörjer för att föra in uppgifter om publikationer i databasen. Detta kan gärna ske kontinuerligt under året, men så att uppgifter om föregående års publikationer är införda senast den 1 februari följande år. Sekreteraren gör en mall för hur publikationerna ska registreras i databasen. Sekreteraren kan vid behov under en övergångsperiod också ta emot och registrera uppgifter om publikationer.

      Namnforskarregistret.

Även namnforskarregistret kommer att få formen av en sökbar databas som de enskilda kommittémedlemmarna uppdaterar. Kommittén diskuterade integritetsskyddsaspekter i relation till namnforskarregistret och konstaterade att de uppgifter som nu ligger öppet tillgängliga på nätet är för omfattande och att registret därför bör förenklas. Kommittén var ense om att uppgifterna namn, institution och e-post är tillräckliga, men att enskilda namnforskare som så önskar även kan uppge t.ex. telefonnummer. Det ska även finnas möjlighet att länka till en personlig hemsida. I databasen kommer också att införas en möjlighet att registrera intresseområden, så att användaren enkelt ska kunna få fram en lista på dem som forskar i ett visst ämne. De mer omfattande uppgifter som nu finns registrerade kommer att finnas hos sekreteraren som sänder dem per e-post på begäran. Kommittén beslutade att informera namnforskarna om dessa förändringar i registret per (e-)post, och uppmana dem som vill att andra uppgifter än institution och e-post ska finnas synliga att ta kontakt.

      Engelska sammanfattningar av artiklar i NORNA-rapporter

NORNA-kommittén har vid tidigare möten beslutat att lägga ut engelska sammanfattningar på nätet. Vid mötet i Köpenhamn i maj 2013 diskuterades copyright-aspekten, och kommittén beslutade att författare bör ge tillstånd för publicering. Sekreteraren kommer att enligt beslut protokollfört i protokoll 97 att göra förslag på brev, samt förse varje komittémedlem med en lista på författare från det egna landet.

      Nyhetsbrevet

Kommittén diskuterade möjligheten att ta en kalender i bruk på den nya webbplatsen där varje kommittémedlem kan lägga in information om aktuella händelser. Om detta visar sig vara möjligt kan nyhetsbrevet i dess traditionella form avslutas. Uppgifter om nyutkommen litteratur kan också redogöras för på webbplatsen. Annat av informationskaraktär kan i stället för nyhetsbrevet tas med i protokollet från NORNA-kommitténs möten.

9. NORNA:s manuskriptanvisningar

Manuskriptanvisningarna är från 2001 och i behov av moderninsering, och de diskuterades i detalj på mötet. Emilia Aldrin och Leila Mattfolk gavs i uppdrag att diskutera dem med förlagschefen Katharina Leibring och sedan skriva ett utkast till nya anvisningar som sedan sänds ut till kommittén. Anvisningarna godkänns officiellt vid kommitténs nästa möte, men kan tas i bruk innan det.

10. Ekonomi

      a) Rapport från NORNA:s kassör

NORNA:s saldo är enligt uppgifter från kassören Agneta Sundström SEK 34.323,26 per den 3.11.2013. Ordföranden beviljades fullmakt att använda ca 1 000 euro av dessa för att färdigställa NORNA:s webbplats.

      b) NORNA-stipendiet

NORNA-stipendiet 2013 tilldelades Krister Vasshus (beslut efter e-postdiskussion under första veckan i juli 2013).

NORNA-stipendium 2014. Kommittén beslutade utlysa två stipendier om SEK 5 000 för 2014, för deltagande i NORNA:s symposium. Utlysningen sker i januari.

11. Övriga ärenden

NORNA-kommittén har i en skrivelse till Kulturdepartementet i Sverige i september 2013 påpekat de lokala arkivens betydelse för namnforskningen, och uttryckt sin oro för de planerade omlokaliseringen av arkiven. Skrivelsen gjordes upp i e-post-diskussion inom kommittén och omfattades av samtliga kommittémedlemmar som deltog i diskussionen. Kulturministern bekräftade i ett brev till kommittén att hon tagit del av våra synpunkter.

12. Följande möte

Följande NORNA-möte föreslogs hållas den 21 mars i Göteborg. Slutlig datum och plats slås fast via e-post.

Helsingfors den 25 november 2013

Terhi Ainiala

Leila Mattfolk, sekreterare