Stipendier för namnforskning

  • Posted on: 8 May 2019
  • By: Anonymous (ej verifierad)

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser stipendiemedel om 100 000 kronor att användas för namnforskning i vid bemärkelse

Tänkbara ändamål för den sökande kan vara bland annat dessa (utan prioritetsordning):

  • publicering (inkl. tryckbidrag, språkgranskning, översättning),
  • anordnande av konferenser, exkursioner, studiebesök och liknande,
  • resekostnader, t.ex. deltagande i konferenser och symposier,
  • möjliggörande av kortare period av ledighet från annat arbete för att bedriva namnforskning.

Den sökande ska vara medlem i Ortnamnssällskapet och bör vara verksam över grundutbildningsnivå (t.ex. inom ämnet verksamma masterstudenter, doktorander, forskare och handläggare). Ansökan, med obligatoriska uppgifter, ska göras på särskild blankett, som finns tillgänglig på sällskapets hemsida (http://ortnamnssallskapet.se/stipendium-2019/). Ansökan skickas till sällskapets sekreterare Mats Wahlberg (mats.wahlberg@sprakochfolkminnen.se) och ska vara honom tillhanda senast den 26 maj 2019.

Sällskapets styrelse bereder, prioriterar och beslutar om eventuell tilldelning av medel under juni månad.