Om NONELex

Lexikon över nordiska ortnamnselement

Lexikonprojektet NONELex initierades av NORNA och stöttades i sitt inledningsskede av Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk forskning, NOS-H. Drygt 20 lexikonartiklar författades under åren 1991–­1993 av en rad nordiska namnforskare och publicerades på lösa blad med först Stefan Brink som drivande redaktör och samordnare, så småningom ersatt av Richard Molin. Idén var att dessa lexikonartiklar på lösblad enkelt skulle kunna bearbetas av sin upphovsman, skrivas ut på nytt och ersätta den tidigare versionen i den tillhörande NONELex-pärmen: alltså ett levande och föränderligt lexikon i takt med forskningens framsteg. Men av olika skäl avstannade arbetet efter några år.

På initiativ av Staffan Nyström beslöt NORNA ett tiotal år senare att väcka liv i NONELex och istället publicera artiklar över nordiska ortnamnselement som filer på NORNA:s egen hemsida. Under 2004 överfördes de ursprungliga lösbladen till digital form, författarna gavs möjlighet att revidera sina artiklar och texterna redigerades och formgavs på nytt. Tanken är även nu att befintliga artiklar ska kunna bearbetas och uppdateras fortlöpande samtidigt som nya artiklar författas och läggs ut direkt på nätet. Ännu är arbetet med den digitala versionen av NONELex i ett inledande skede men ambitionerna är höga.

Tillsammans med texterna publiceras här på NORNA:s hemsida ­ liksom i den äldre, tryckta versionen ­ utbredningskartor, fotografier och andra figurer. Foton och figurer har i regel skannats och övertagits oförändrade medan utbredningskartorna är nyproducerade för nätet. En bättre underlagskarta över Norden har skapats av Rikard Sohlenius, Riksantikvarieämbetet, Sverige, medan de enskilda utbredningskartorna har framställts av Per Vikstrand, som också ansvarat för den slutliga nätpubliceringen av text- och bildfiler.

OBS! Kartorna ger endast en grov bild av namnelementens utbredningsområden; de är inte avsedda att användas för mer detaljerade analyser eller diskussioner av namnens distribution och förekomst.

Vår förhoppning är att NONELex i sin digitala form ska vara till nytta och glädje för många.

Staffan Nyström
redaktör