Fredagsseminar på Afdeling for Navneforskning. Lars-Jakob Harding Kællerød: 1800-tallets mellemnavne

KUA, lokale 27.4.04 (Tårnværelset, Afd. for Navneforskning)

Arrangør: Afdeling for Navneforskning

I 1800-tallet undergik den danske navneskik en lang række forandringer. En af dem var, at det efternavnetypologiske mellemnavn, der hidtil næsten udelukkende havde været i brug hos adelen og siden det bedre borgerskab, efterhånden konstituerede sig i den brede befolknings navnebrug. På landet kunne man nu oftere træffe navne som Niels Abrahamsen Simonsen, Andreas Lykkegaard Blichfeldt, Jens Møller Mortensen, Niels Raun Pedersen mv.

Binamn i Arboga stads tänkebok

Arboga stads tänkebok (ATb) är en av de viktigaste fornsvenska källorna inom personnamnsforskningen. Den innehåller rådhusrättens protokoll men även andra handlingar. Författaren undersöker personbinamn som uppträder i ATb mellan 1450 och 1500 och materialet analyseras morfologiskt och semantiskt. Binamnen inordnas i olika semantiska grupper bestämda efter namngivningsgrunden t.ex. utifrån en persons härstamning och släktskap eller personens yrke, sysselsättning eller sociala ställning.

Välkomna till symposiet Språkkontakt av tredje graden

Välkomna till symposiet Språkkontakt av tredje graden

Torsdagen den 12 november, klockan 09.00-17.00, anordnar vi på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium om språkkontakt ur olika infallsvinklar.

Preliminärt program

9.00 Introduktion

9.15-10.15 Henrik Rosenkvist, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
Innovation eller språkkontakt? Några älvdalska språkdrag i historisk belysning.

10.15-10.45 Visning av arkivsamlingarna/kaffe och kaka

Symposiet Språkkontakt av tredje graden

Välkomna till symposiet Språkkontakt av tredje graden

Torsdagen den 12 november, klockan 09.00-17.00, anordnar vi på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium om språkkontakt ur olika infallsvinklar.

Preliminärt program

9.00 Introduktion

9.15-10.15 Henrik Rosenkvist, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
Innovation eller språkkontakt? Några älvdalska språkdrag i historisk belysning.

10.15-10.45 Visning av arkivsamlingarna/kaffe och kaka

Navne og skel - Skellet mellem navne

Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Bind 1 og 2. Redigeret af Birgit Eggert og Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen (Names and borders –The border between names. Proceedings from The 15th Nordic Name Research Congress in Askov, June 2015. Vol. 1 and 2. Edited by Birgit Eggert, Rikke S. Olesen in collaboration with Bent Jørgensen). NORNA-rapporter 91. 275 + 267 pp. Uppsala 2015. ISBN 978-91-7276-090-5 (vol. 1) and 978-91-7276-091-2 (vol. 2).

Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn

I avhandlingen Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn ger Ulf Lundström tolkningar av sockennamn, bynamn och namn på bydelar, gårdar, fäbodar och fiskelägen i detta område i Skellefteå kommuns södra del.

Här får vi till exempel veta betydelsen av Kräkånger, Istermyrliden, Lossmen, Jäppnästjärnliden och ett stort antal ytterligare namn. För första gången finns ortnamnen i detta område samlade och tolkade i ett enda verk som gör att Övre Norrlands historia kan beskrivas mer detaljerat.

Sidor