Välkomna till symposiet Språket på landsbygden. Torsdagen den 28 april, klockan 09.00-17.00, anordnar vi på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium om språket på landsbygden ur olika infallsvinklar.

Preliminärt program

 

9.00               Introduktion

 

9.15-10.10     Margareta Svahn, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

 Intraindividuell variation i tid och tur.

 

10.10-10.30   Kaffe och tilltugg

 

10.30-11.25   Viktoria Bengtsdotter Katz, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Ägonamn i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap – förändringar i landskapets språkliga dimension i samband med förändringar av odlingslandskapet.

Nämnda ting men glömda

Ola Svenssons avhandling har ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar skånska namn som relaterar till rättsutövningsplatser och rättsdistrikt. Syftet med undersökningen har varit dels att samla in, avgränsa och beskriva dessa ortnamn, dels att beskriva de platser som namnen avser och deras relation till de rättskretsar där de ingår. Namnmaterialet består av omkring 1000 rättplatsrelaterande namn, som i många fall innehåller ord som ting, galge och stegel. Boken innehåller även en diskussion om de skånska häradsnamnen och deras bakgrund.

 

Ph.d.-forsvar. Line Sandst. Urbane stednavne. Storbyens sproglige dimension

Tid: Fredag d. 26. februar 2016, kl. 13 præcis.

Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis.

Sted: Det Humanistiske Fakultet. [NB!] Multisalen – lokale 21.0.54
Bedømmelsesudvalget:
 
Lektor Bent Jørgensen (formand)

Københavns Universitet

Lektor Terhi Ainiala

Helsingfors Universitet

Professor Staffan Nyström

Uppsala University                                              

Grønlandske personnavne - deres betydning og baggrund

Uppslagsverk sammanställt av Nuka Møller som ger betydelse och bakgrund till ca 400 grönländska personnamn, ett urval av de frågor som Oqaasileriffik besvarat de senaste åren. Boken innehåller även den senaste listan på registrerade grönländska namnformer, på efternamn och på europeiska namn anpassade till grönländskt uttal.

För mer information se https://oqaasileriffik.gl/2020/01/10/bogen-om-groenlandske-personnavne/

Fredagsseminar på Afdeling for Navneforskning. Lars-Jakob Harding Kællerød: 1800-tallets mellemnavne

KUA, lokale 27.4.04 (Tårnværelset, Afd. for Navneforskning)

Arrangør: Afdeling for Navneforskning

I 1800-tallet undergik den danske navneskik en lang række forandringer. En af dem var, at det efternavnetypologiske mellemnavn, der hidtil næsten udelukkende havde været i brug hos adelen og siden det bedre borgerskab, efterhånden konstituerede sig i den brede befolknings navnebrug. På landet kunne man nu oftere træffe navne som Niels Abrahamsen Simonsen, Andreas Lykkegaard Blichfeldt, Jens Møller Mortensen, Niels Raun Pedersen mv.

Binamn i Arboga stads tänkebok

Arboga stads tänkebok (ATb) är en av de viktigaste fornsvenska källorna inom personnamnsforskningen. Den innehåller rådhusrättens protokoll men även andra handlingar. Författaren undersöker personbinamn som uppträder i ATb mellan 1450 och 1500 och materialet analyseras morfologiskt och semantiskt. Binamnen inordnas i olika semantiska grupper bestämda efter namngivningsgrunden t.ex. utifrån en persons härstamning och släktskap eller personens yrke, sysselsättning eller sociala ställning.

Sidor