Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
øgenavn danska [tilføjet navn med negativ konnotation] öknamn Katrine Elmelund Tovgaard, , Raquetta Bombardina og bombardementets børn.
øgenavn danska [tilføjet navn med negativ konnotation] öknamn Torben Kisbye, , Slægtsnavne og patronymer.
øgenavn danska [tilføjet navn med negativ konnotation (hypokorismer er "venligt mente øgenavne")] öknamn Georg Søndergaard, , Personnavnebrug som stilistisk fænomen.
øgenavn danska [tilnavn med nedsættende betydning] öknamn John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder.
øgenavneskik danska [en bestemt måde man traditionelt har dannet øgenavne på] öknamnsskick Svend Novrup, , Øgenavne i Kerteminde - ikke kun folkevid.

Sidor