Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
apparitions(bi)namn svenska Namn som tar fasta på personens yttre. apparitions(bi)namn Roland Otterbjörk, , "Mus-Gea" och Gestabondo. Något om prefigerade och "absoluta" binamn.
appellativiserat egennamn svenska appellativiserat egennamn Maria Toporowska Gronostaj, , Charmknutte, viktigpetter och kladdmaja. Substantiverade förnamn i sammansättningar ur ett lexikografiskt perspektiv.
arabisk personnavn danska [personnavn af arabisk oprindelse] arabiskt personnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Muslimske fornavne i Danmark. [Internetpublikation]
arbejdernavn danska [navn som er typisk for arbejdeklassen] Torben Kisbye, , De engelske drengenavne i Danmark – en skitse til et psyko og socioonomastisk projekt.
arki-nivå nynorska nivå (i namnestatistikk) der namneformer som står i eit nært lydlig samsvarsforhold blir kopla saman arki-nivå Gulbrand Alhaug, , Lemmatiserng av namnevarianar – ein nivåmodell basert på norsk materiale.
arveleg tilnamn nynorska Eit tilnamn som har gått i arv frå far til son, men slik at berre ein person i kvar slektsled ber namnet. Jf. tilnamn 1 ärftligt tillnamn Tom Schmidt, , Fagordliste for norsk namnegransking. Universitetet i Oslo. Institutt for namnegransking.
arvelig patronym bokmål ärftligt patronymikon Ivar Utne, , Personnavnterminologi.
arveligt -sen-navn danska [sen-navne som nedarves i slægten uden at angive hvem man er søn af] ärftligt -son-namn Eva Villarsen Meldgaard, , De danske slægtsnavnes historie i nyere tid.
arveligt -sen-navn danska [-sen-navn som videreføres uændret fra generation til generation] ärftligt -son-namn Eva Villarsen Meldgaard, , Efternavnets historie.
arveligt efternavn danska [et efternavn som videreføres uændret fra generation til generation] ärftligt efternamn Eva Villarsen Meldgaard, , Fornavnemoder i Danmark 1820-2020.
arveligt efternavn danska [efternavn som videre føres uændret fra generation til generation] ärftligt efternamn Sebastian Kürschner, , Et databasemøde mellem Jensen og Müller: Om kontrastiv antroponomastisk metodik.
arveligt patronym danska [det at patronymet er arvet fra den tidligere generation, dvs. at navnet som patronymet er dannet til intet har at gøre med navnebærerens far] ärftligt patronymikon Eva Villarsen Meldgaard, , Moderne dansk personnavneskik – fornavn, mellemnavn, slægtsnavn.
arveligt slægtsnavn danska [et slægtsnavn som er arvet] ärftligt släktnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.
arveligt slægtsnavn danska [arveligt efternavn] ärftligt släktnamn Georg Søndergaard, , Egnskarakteristiske slægtsnavne i Vendsyssel.
arveligt tilnavn danska “bondestandens gamle uofficielle efternavnebestand” ärftligt binamn Eva Villarsen Meldgaard, , De danske slægtsnavnes historie i nyere tid.
arveligt tilnavn danska ? ärftligt binamn Vibeke Dalberg, , Fra tilnavn til slægtsnavn.
arvenavn danska [navn som er arvet] arvnamn Susanne Vogt, , Reskriptet af 1/11 1771 og hvordan det blev modtaget i Sønderjylland.
arvenavn danska [fornavn som nedarves i en familie] arvnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Drengenavne.
arvenavn danska [et fornavn som bruge i hver generation i en familie] arvnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
arvenavn danska [navn som er oprindeligt i det pågældende sprog] arvnamn Ida Elisabeth Mørch, , Vaseline, Ingeniør og London. – Om personnavne hos Kalashafolket i Nordvestpakistan.
arvet erhvervstilnavn danska nedarvet efternavn der angiver et erhverv som ikke udøves af navnebæreren ärftligt namn bildat till en yrkesbeteckning John Kousgård Sørensen, , Patronym. Term og begreb.
Astrid Lindgrennavn danska [navn hvis udbredelse skyldes at det er benyttet i Astrid Lindgrens litteratur] Astrid Lindgren-namn Eva Villarsen Meldgaard, , Hvorfor Anika og ikke Pippi? Nogle betragtninger over idolnavne og opkaldelsesmodeller.
autentiska namn svenska Egennamn som hämtats ur verklighetens befintliga onomastikon, dvs. det namnförråd inom varje språk ur vilket de namn (eller inspirationen och förebilderna till namn) som används i verkligheten hämtas. autentiska namn Emilia Aldrin, , Namn, namntyper och namnfunktioner I Klas Östergrens filmmanus En decemberdröm – en fallstudie i litterär onomastik.
avkortade lärda namn svenska en namntyp som uppstått genom att ändelsen -(i)us fått falla avkortade lärda namn Lennart Ryman, , Messenius, Dragman och Sporrong.
avkortade lärda namn svenska avkortade lärda namn Ritva Valtavuo-Pfeifer, , Reflexioner över tillnamn i Uppland och annorstädes.

Sidor