Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
1800-talsnavn danska [et navn som er typisk for 1800-tallet] 1800-talsnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Fornavnemoder i Danmark 1820-2020.
2. fornavn danska [navn nr. 2 i rækken af fornavne] andranamn Michael Lerche Nielsen, , Danskernes Navne. [Internetpublikation.]
2. mellemnavn danska [navn nr. 2 i rækken af mellemnavne] Michael Lerche Nielsen, , Danskernes Navne. [Internetpublikation.]
a-form danska [et navn der ender på -a] Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
absolut använt binamn svenska Ett binamn använt i det egentliga namnets ställe. absolut använt binamn Roland Otterbjörk, , "Mus-Gea" och Gestabondo. Något om prefigerade och "absoluta" binamn.
absolut tilnavn danska ”rent tilnavn” absolut använt binamn, binamn utan huvudnamn Ken Farø, , Hvem er egentlig Hade-Hanne? Mediale tilnavne i dansk.
acronym svenska akronym eller initialnamn akronym Lennart Hagåsen, , Recension av nordiskt och ryskt i namnforskningen. Rapport från ett symposium om onomastisk terminologi i Uppsala 17 december 1999. Utgiven under medverkan av Maria Aljioksjina. Uppsala (2001).
adeligt navn danska [efternavn som optræder hos adelen] adelsnamn Michael Lerche Nielsen, , Danmarks nye navnelov. Et stykke norsk husflid.
adeligt navn danska [efternavn som optræder hos adelen] adelsnamn Michael Lerche Nielsen, , Et år med den nye danske navnelov.
adelsfornavn danska [fornavn som har været særligt udbredt i adelige kredse] Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
adelskvindeefternavn danska [efternavn som findes blandt adelskvinder] John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark. Nyere tid og nutid.
adelskvindenavn danska [navn som kendes fra adelkvinder] John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark. Nyere tid og nutid.
adelsnavn danska [slægtsnavn som er båret af medlemmer af adelen] adelsnamn Georg Søndergaard, , Danske efternavne. Popularitet. Betydning. Oprindelse.
adelsnavn danska [navn som er benyttet inden for adelen] adelsnamn Susanne Vogt, , Mødrene slægtsnavn brugt som første fornavn i dansk adel.
adelsnavn danska [et navn som har været udbredt hos adelen] adelsnamn John Kousgård Sørensen, , Ida og Adelaide. En historie om opkaldelser i 1800-tallet.
adelsnavn danska [et navn som har været udbredt hos adelen] adelsnamn John Kousgård Sørensen, , Nye vikingetidsnavne.
adelsnavn bokmål navnet på en adelsslekt adelsnamn Astrid Weel Sannrud, , Trekk ved utviklingen av etternavn i Fredrikstad i det 19. århundre.
adelsnavn danska [et navn som har været udbredt hos adelen] adelsnamn Adam Hyllested, , Politikens Hvorfor hedder vi sådan.
adelsnavn bokmål Etternavn som adelen har tatt i bruk adelsnamn Ivar Utne, , Personnavnterminologi.
adelsnavnekompleks danska [navnekompleks som har været typisk for adelen] John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark. Nyere tid og nutid.
adelsprefiks bokmål Prefiks, i praksis en preposisjon, som står foran hovedordet i adelsnavn adelsprefix Ivar Utne, , Personnavnterminologi.
adelsprefix svenska Ett element som föregår själva efternamnet. adelsprefix Eva Brylla, , Andersson, Pettersson, Lundström och … Beachman: om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning.
adelsslægtsnavn danska [slægtsnavn som findes blandt adelen] John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark. Nyere tid og nutid.
administrativt skydd för efternamn svenska Ett skydd mot att någon, som i namnrättslig mening saknar behörighet till namnet, får namnet - eller ett med namnet lätt förväxlingsbart namn - godkänt för nytt efternamn för sig. administrativt skydd för efternamn Per Carlson, , Anseende i personnamnsrätten. Några reflexioner i anledning av en dom i Regeringsrätten.
adresseringsnavn danska [navn som er registreret i CPR uden at være et officielt navn] adresseringsnamn Dorrit Sylvest Nielsen, , Dansk navnelov – en succes?

Sidor