Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
dobbeltnavn danska [når en person bærer to fornavne] dubbelnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
dobbeltnavn danska det "at koble to fornavne sammen" dubbelnamn Torben Kisbye, , Slægtsnavne og patronymer.
dobbeltnavn danska dubbelnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Moderne dansk personnavneskik – fornavn, mellemnavn, slægtsnavn.
dobbeltnavnemode danska [populariteten med at have mere end et fornavn] dubbelnamnsmode Eva Villarsen Meldgaard, , Agia Marina – rundt om Maren.
dobbeltnavnemode danska [når det er populært at give sit barn flere (to) fornavne] dubbelnamnsmode Eva Villarsen Meldgaard, , Fornavnemoder i Danmark 1820-2020.
dobbeltnavnemode danska [når det er populært at give sit barn flere (to) fornavne] dubbelnamnsmode Eva Villarsen Meldgaard, , Morgendagens modenavne.
dobbeltnavnemode danska [når det er populært at give sit barn flere (to) fornavne] dubbelnamnsmode Eva Villarsen Meldgaard, , Hvad hedder barnet og hvorfor?
dobbeltnavngivning danska [navngivning med flere fornavne] Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.
dobbeltnavngivning danska [navngivning med flere fornavne] Eva Villarsen Meldgaard, , Dobbeltnavnets terminologi.
dobbeltnavngivning danska [om vikingetidens og den tidlige middelalders brug af et hedensk og et kristens navn] Eva Villarsen Meldgaard, , De kristne personnavne kommer.
dobbeltnavngivning danska [navngivning med flere fornavne] Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
dobbelttilnamn nynorska dubbeltillnamn Gunnstein Akselberg, , Melding av: Nionde nordiska namnforskarkongressen. Lund 4–8 augusti. 1985. Red. av Göran Hallberg ,Stig isakson & Bengt Pamp.
dobbelttilnavn danska John Kousgård Sørensen, , Dobbelttilnavnet – et spøgelse i nordisk personnavneforskning.
dopnamn svenska Som basbegrepp i avhandlingen används dopnamn [= förnamn] eftersom namnbeläggen hämtats från födelse- och dopboken. dopnamn Linnea Gustafsson, , Novation i norr. Nya dopnamn och namngivningsmönster i Skelleftebygden 1791–1890.
drengefornavn danska [fornavn til drenge] pojknamn/pojkförnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.
drengenavn danska [navn til drenge] ogiftnamn Birgit Eggert, , Almuens fornavne omkring år 1800.
drengenavn danska [navn til drenge] ogiftnamn Ida Elisabeth Mørch, , Vaseline, Ingeniør og London. – Om personnavne hos Kalashafolket i Nordvestpakistan.
drengenavn danska [fornavn som kan bæres af personer af hankøn] ogiftnamn Torben Kisbye, , Oscar, Orla, Ossian, Malvina, Minona. Spor i dansk navneskik fra Ossiandigtningen og den svenske indvandring.
drengenavn danska [fornavn som kan bæres af drenge] ogiftnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Moderne dansk personnavneskik – fornavn, mellemnavn, slægtsnavn.
drengenavn danska [navn til en dreng] ogiftnamn Torben Kisbye, , De engelske drengenavne i Danmark – en skitse til et psyko og socioonomastisk projekt.
drengenavn danska [fornavn til drenge] ogiftnamn Erwin Stæt Andersen, , Social variation – på kryds og tværs. Om navnes sociale mobilitet i tid.
drengenavn danska [fornavn til en dreng] ogiftnamn Lis Weise, , Fornavnebogen.
drengenavn danska [drengefornavn] ogiftnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Drengenavne.
drengenavn danska [fornavn til en dreng] ogiftnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Agia Marina – rundt om Maren.
drengenavn danska [navn til drenge] ogiftnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Fornavnemoder i Danmark 1820-2020.

Sidor