Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
denotatum danska ”individ [som bærer navnet]” denotatum Bent Jørgensen, , Sted og personnavneudgivelser.
determinativ sammansättning svenska Enkla namn som är bildningar till existerande appellativ. determinativ sammansättning Lennart Ryman, , Salanus, Tunström och Sporrong. Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland.
deuteronym svenska Varje i en viss krets av människor och under en viss tid bruklig, entydig personbenämning, som icke är identisk med vederbörande persons fullständiga namn eller ett eller flera av de däri ingående namnen. deuteronym Sven Benson, , Smeknamn - öknamn.
dialektal form danska [navneform som er dialektalt betinget] dialektal form Birgit Eggert, , Nordisk navnerenæssance i Danmark. Indledende studier.
diminueret movering danska [moveret navn med en diminutivendelse] diminutiv movering Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.
diminueret navn danska [navn med en diminutivendelse] Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.
diminutiv danska ”et navn dannet ved hjælp af et diminutivsuffiks” diminutiv Eva Villarsen Meldgaard, , Diminutiv, hypokorisme, kortnavn og kortform.
diminutiv bokmål navn dannet med diminutivsuffiks diminutiv Ingunn Alsåker, , Typiske trekk ved noen tilfeldig innsamlede kallenavn.
diminutiv bokmål diminutiv Nancy L. Coleman, , Jonny, Ronny og Peggy i Noreg: Kortform og kjæleform av engelske førenamn.
diminutiv danska [forkortet form af et længere navn] diminutiv Michael Lerche Nielsen, , Ravnunge-Tue som navngiven viking, runestensrejser og myte.
diminutiv navneform danska forkortet navneform diminutivform Georg Søndergaard, , Misse, Mie og Marie. Om højtidelige og uhøjtidelige personnavne.
diminutivending bokmål Ending som uttrykker bl.a. betydninga 'vesle/'lille' diminutivändelse Ivar Utne, , Personnavnterminologi.
diminutivform svenska Namn innehållande en ändelse som kan ge en smeksam karaktär till detta. diminutivform Eva Brylla, , Förnamn i Sverige: kortfattat namnlexikon.
ditematisk dannelse danska [navnedannelse sammensat af to led] ditematisk bildning John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder.
ditematisk navn danska [navn som består af to led] ditematiskt namn Gillian Fellows-Jensen, , Et forsigtigt forslag til klassifikation af fornavne efter navn­givningsprincipper.
ditematisk navn danska [navn som er sammensat af to led] ditematiskt namn Karen Thuesen, , Folkevisens kvindenavne: Forbilleder og former.
ditematisk navn danska [navn som består af to led] ditematiskt namn Michael Lerche Nielsen, , Vikingetidens personnavne i Danmark belyst gennem runeindskrifternes personnavne og stednavne på -torp sammensat med personnavneforled. Utrykt ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, december 1997.
ditematisk navn danska ditematiskt namn Michael Lerche Nielsen, , Vikingetidens personnavne i Danmark belyst gennem runeindskrifternes personnavne og stednavne på -torp sammensat med personnavneforled. Utrykt ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, december 1997.
dobbelnamn nynorska kombinasjon av to (eller fleire) namn dubbelnamn Terje Aarset, , Frå den nordiske namnerenessansen til i dag.
dobbelt -sen-navn danska [når en person bærer to på hinanden følgende -sen-navne] Michael Lerche Nielsen, , Et år med den nye danske navnelov.
dobbelt efternavn danska [to efternavnetypologiske navne forbundet med bindestreg] dubbelt efternamn Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.
dobbelt efternavn danska [når en person bærer to efternavnetypologiske navne] dubbelt efternamn Karen Margrethe Pedersen, , Navne i Sønderjylland.
dobbelt etternavn bokmål To etternavn med eller uten bindestrek dubbelt efternamn Ivar Utne, , Personnavnterminologi.
dobbelt fornavn danska [når en person bærer to fornavne] dubbelt förnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Dansk fornavneskik i 1600tallet.
dobbelt fornavn danska [når en person har flere fornavne] dubbelt förnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.

Sidor